Chỉ thị cân phòng nổ (Ex)

Chỉ thị cân phòng nổ (Ex)