dgt_r
dfw_r
dgt_r
dfw_r

DFW và DGT: Bộ lặp khối lượng

Mã: DFW và DGT repeater
Tình trạng: Còn hàng

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Bộ chỉ thị cân DFW và DGT có thể được sử dụng như một bộ lặp khối lượng trong sự kết hợp với các chương trình tùy chọn MSTSLV. Nó được thiết kế để sử dụng như các thiết bị cũng như một bộ lặp khối lượng phổ thông (UNIVERSAL) và một bộ lặp nhiều cân (MASTER).

Từ khóa: , .