• Laptop gia re, thiết kế web, đèn led, laptop ibm
 • Tiếng việt | English
  Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Tin tức Hỏi đáp Công cụ Liên hệ DownLoad
    Tìm kiếm  
   
   
  Main Menu


  Hỗ trợ online 1      
  Hỗ trợ online 2 

   


  Công cụ
   
   
  Các đơn vị đo lường cơ bản
      

  Các đơn vị đo lường cơ bản

  Đơn vị

  Ký hiệu

  Định nghĩa

  Chú thích

  Thời gian

  second (giây)

  sec

  1 s

   

  minute (phút)

  min

  60 s

   

  hour (giờ)

  hr

  60 min

   

  hour (giờ)

  hour

  1 hr

  ký hiệu khác

  hour (giờ)

  h

  1 hr

  ký hiệu khác

  day (ngày)

  day

  24 hr

   

  shake

  shake

  10 ns

   

  Hertz

  Hz

  1 s^-1

   

  Độ dài, khoảng cách

  international foot

  ft

  0.3048 m

   

  inch

  in

  1.0/12.0 ft

   

  international mile

  mile

  5280.0 ft

  dặm quốc tế

  international mile

  mi

  1 mile

  ký hiệu khác

  milli-inch

  mil

  0.001 in

   

  Parsec

  pc

  3.085678e16 m

   

  League

  league

  3 mile

   

  Astronomical Unit

  ua

  1.49598e11 m

  đơn vị thiên văn

  Astronomical Unit

  AU

  1.49598e11 m

  ký hiệu khác

  yard

  yd

  3 ft

   

  Angstrom

  Ang

  1e-10 m

   

  Angstrom

  \AA

  1 Ang

  ký hiệu khác

  furlong

  furlong

  220 yd

   

  fathom

  fathom

  6 ft

   

  Rod

  rd

  16.5 ft

   

  U.S. survey foot

  sft

  (1200./3937.) m

   

  U.S. survey mile

  smi

  5280 sft

  dặm Mỹ

  point

  pt

  1./72. in

  dùng với kích thước font chữ

  pica

  pica

  1./6. in

  dùng với kích thước font chữ

  Nhiệt độ

  Celsius

  C

  1 K -273.15

  độ C

  Rankine

  R

  5.0/9.0 K

  độ K

  Fahrenheit

  F

  1 R -459.67

  độ F

  Khối lượng

  gram

  g

  0.001 kg

   

  gram

  gm

  g

  (ký hiệu khác)

  pound mass

  lbm

  0.45359237 kg

  (hệ thống đo lường Mỹ, Anh)

  Troy pound

  lbt

  0.3732417 kg

  (dược phẩm)

  carat (metric)

  carat

  0.2 g

   

  slug

  slug

  1 lb sec^2/ft

   

  snail

  snail

  1 lb sec^2/in

   

  Short Ton

  ton

  2000 lbm

   

  Long Ton

  ton_l

  2240 lbm

   

  Ounce

  oz

  28.34952 g

  ( hệ thống đo lường Mỹ, Anh )

  Grain

  gr

  64.79891 mg

   

  Pennyweight

  dwt

  1.55174 g

   

  Lực, trọng lượng

  Newton

  N

  1 kg m/s^2

   

  Dyne

  dyn

  1e-5 N

   

  pound force

  lb

  lbm G

   

  pound force

  lbf

  lbm G

   

  poundal

  poundal

  1 lbm ft/sec^2

   

  kilopound

  kip

  1000 lbf

   

  kilogram force

  kgf

  kg G

   

  Năng lượng

  Joule

  J

  1 N m

   

  British Therm. Unit

  BTU

  1055.056 J

  (hệ thống đo lường Quốc tế)

  British Therm. Unit

  Btu

  1 BTU

  ký hiệu khác

  British Therm. Unit

  BTU_th

  1054.350 J

  (nhiệt hóa học)

  calorie

  cal

  4.1868 J

  ( hệ thống đo lường Quốc tế )

  calorie

  cal_th

  4.184 J

  (nhiệt hóa học)

  Calorie

  Cal

  4.1868 kJ

  (dinh dưỡng)

  electron volt

  eV

  1.602177e-19 J

   

  erg

  erg

  1e-7 J

   

  Ton of TNT

  TNT

  4.184e9 J

   

  Công suất

  Watt

  W

  1 J/s

   

  Horse Power

  hp

  550 ft lb/s

   

  Áp suất

  bar

  bar

  1e5 N/m^2

   

  Pascal

  Pa

  1 N/m^2

   

  Pounds per sq. inch

  psi

  1 lb/in^2

   

  Pounds per sq. ft.

  psf

  1 lb/ft^2

   

  kilo psi

  ksi

  1000.0 psi

   

  atmospheres

  atm

  1.01325e5 N/m^2

   

  inches of Mercury

  inHg

  3.387 kPa

   

  millimeters Mercury

  mmHg

  0.1333 kPa

   

  Torr

  torr

  1.333224 Pa

   

  Thể tích, diện tích

  Liter

  L

  1/1000.0 m^3

   

  gallon

  gal

  3.785412 L

   

  Pint (U.S. liquid)

  pint

  1/8. gal

   

  Quart (U.S. liquid)

  qt

  2 pint

   

  Pint (U.S. dry)

  dpint

  0.5506105 L

   

  Quart (U.S. dry)

  dqt

  2 dpint

   

  Acre

  acre

  1/640.0 smi^2

   

  Hectare

  ha

  10000 m^2

   

  Barrel (petroleum)

  barrel

  158.9873 L

   

  Fluid Ounce

  oz_fl

  29.57353 mL

   

  Gill (U.S.)

  gi

  0.1182941 L

   

  Peck (U.S.)

  pk

  8.809768 L

   

  Tablespoon

  tbl

  1/32. pint

   

  Teaspoon

  tsp

  1/3. tbl

   

  Cup

  cup

  16. tbl

   

  Từ trường, điện trường

  Coulomb

  Co

  1 A s

  Điện tích nạp

  Volt

  V

  1 W/A

  Điện thế

  Ohm

  ohm

  1 V/A

  Điện trở

  Ohm

  \Omega

  1 V/A

  ký hiệu khác

  Faraday

  faraday

  96485.31 Co

  Điện tích nạp

  Farad

  farad

  Co/V

  Điện dung

  Stokes

  stokes

  1e-4 m^2/s

   

  Oersted

  Oe

  79.57747 A/m

   

  Webber

  Wb

  V s

  Từ trường

  Tesla

  Tesla

  Wb/m^2

  Mật độ từ trường

  Henry

  H

  Wb/A

  Điện cảm

  Siemens

  S

  A/V

  Độ dẫn điện

  Ánh sáng, bức xạ

  Lux

  lux

  cd/m^2

  Cường độ sáng

  Lux

  lx

  cd/m^2

   

  Lumen

  lm

  cd

   

  Stilb

  sb

  10000 cd/m^2

   

  Phot

  ph

  10000 lx

   

  Becquerel

  Bq

  s^-1

  Bức xạ

  Gray

  Gy

  J/kg

   

  Sievert

  Sv

  J/kg

   

  Các đại lượng khác

  pound mole

  lbmole

  1 mol lbm/g

  (dùng trong Y học, đo lượng máu)

  poise

  poise

  1 g /sec cm

  Độ nhớt

  Gravity's accel.

  G

  9.80665 m/sec^2

  Lực hấp dẫn trên trái đất

  Degree

  deg

  Pi/180

  Đo góc

  Percent

  %

  0.01

   

  Knot

  knot

  1852 m/hr

  Vận tốc

  Miles per Hour

  mph

  1 mi/hr

  Vận tốc

  Gallon/minute

  gpm

  1. gal/min

  Lưu lượng

  Revolution/minute

  rpm

  360 deg/min

   
  10/01/2011 4:35:46 CH
  Các tin liên quan  
  Bảng so sánh các loại chỉ thị cân    10/01/2011 4:39:20 CH
   
  Những tiền tố sử dụng với các đơn vị đo lường cơ bản    10/01/2011 4:38:05 CH
   
  Cấp bảo vệ IP    10/01/2011 4:37:07 CH
   
  Các số điện thoại cần biết   19/12/2011 1:14:47 CH
   
  Đầu số điện thoại Việt Nam   13/12/2011 3:12:25 CH
   
  Đầu số điện thoại quốc tế   13/12/2011 2:23:29 CH
   
  Quy định mới về biển số   15/05/2012 10:02:55 SA
   
  Ký hiệu biển số xe   13/12/2011 1:52:06 CH
     66 Ngõ Núi Trúc - Giang Văn Minh - Ba Đình - Hà Nội